Nažízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.181/2011 a Smluvní přepravní podmínky společnosti Tourbus, a.s.

Nažízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě nalezente zde.

Smluvní přepravní podmínky společnosti Tourbus, a.s.

TOURBUS a.s., Opuštěná 4, Brno (dále jen dopravce) doplňující vyhlášku 175/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 15. června 2000 o přepravním řádu

1)                  Dopravce se zavazuje cestujícímu, který za stanovené jízdné použije vozidlo provozované na lince veřejné linkové dopravy, realizovat jeho přepravu dle přepravního řádu a vyhlášených přepravních podmínek ze zastávky, na které nastoupil do vozidla, do zastávky určení dle jízdního řádu řádně a včas.

2)                  Cestující se přepravní smlouvou (tj. nastoupením do vozidla a setrváním po době odjezdu  nebo zaplacením jízdného) zavazuje, že při přepravě bude dodržovat přepravní řád a vyhlášené přepravní podmínky včetně podmínek stanovených tarifem.

3)                  Platným jízdním dokladem je jízdenka pro jednotlivou jízdu, AMS jízdenka a jiné jízdní doklady stanovené zvláštními předpisy. Všechny druhy jízdenek a průkazy jsou platné, mají-li všechny předepsané náležitosti, neuplynula-li doba jejich platnosti, není poškozena, je užita oprávněnou osobou, není do ní dodatečně zasahováno a jde o originál. Bez platného jízdního dokladu nebude cestující přepraven.

4)                  AMS jízdenku (jízdenku s místenkou) si může cestující zakoupit u všech prodejců systému AMS na spoje, které jsou v  jízdním řádu označeny jako místenkové.  V tom případě je dopravce povinen  zajistit cestujícímu místo k sezení. Tento nárok cestující ztrácí, dostaví-li se k odjezdu autobusu méně jak 5 minut před odjezdem spoje dle platného jízdního řádu. Pokud se cestující s místenkou dostaví k odjezdu spoje až těsně před odjezdem a nemůže být pro nedostatek přepravní kapacity vozidla přepraven, má nárok být přepraven téhož dne spojem následujícím téhož dopravce za předpokladu, že AMS jízdenka  není žádným způsobem  znehodnocena.

5)                  Jízdenku na mezinárodní pravidelné linky lze zakoupit u všech smluvních předprodejců v období 3 měsíců před datem jízdy, a to pouze  na jméno. U obousměrných jízdenek může být cesta zpět OPEN. OPEN jízdenka je platná 6 měsíců od jejího vystavení a cestující je povinen zablokovat cestu u libovolné agentury prodávající jízdenky 7 dnů předem. Cestující bez písemného potvrzení termínu zpáteční jízdy v OPEN v jízdence  nemusí být přepraven. Datum jízdy lze změnit za poplatek ve výši 150,- Kč nejpozději 3 dny před ukončením platnosti jízdenky u prodejce, který ji vystavil nebo u dopravce. V případě jízdenky s tarifem PROMO30FIX je možné měnit datum odjezdu pouze po doplacení do plné výše a po zaplacení poplatku 150,- Kč. U mezinárodních linek určuje sedadlo řidič při nástupu do vozidla.

6)                  Cestující, který uplatňuje právo bezplatné nebo zlevněné přepravy na základě jiného dokladu určeného platným cenovým věstníkem MF ČR  a cestující se zaměstnaneckou jízdenkou PAD je povinen prokázat se příslušným  průkazem  ihned po nastoupení do vozidla.

7)                  Cestující zaplatí jízdné pro jednotlivou jízdu před zahájením jízdy, a to řidiči dle tarifní vzdálenosti a vyhlášeného tarifu. U linek mezinárodní dopravy lze, pokud to provozní podmínky vyžadují, výjimečně jízdné zaplatit nejpozději do 30 min. po době odjezdu. Ve svém vlastním zájmu má cestující za povinnost ihned po převzetí jízdního dokladu zkontrolovat správnost všech uvedených údajů.

8)                  Cestující je povinen jízdní doklad uschovat nepoškozený po celou dobu přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla  pro přepravní kontrolu.

9)                  Přeruší-li cestující jízdu stává se jízdenka neplatnou. Jízdní doklad na jméno není přenosný.

10)              Vrácení jízdného – cestující s platnou jízdenkou má při vynechání spoje či při znemožnění započaté jízdy, z důvodů,  které nejsou na straně cestujícího,  právo na náhradní dopravu do místa určení nejbližším vhodným spojem společnosti Torubus, a.s., nebo vrácení jízdného za neprojetý úsek, nebo bezplatnou přepravu do nástupní zastávky a vrácení zaplaceného jízdného.

11)              Jestliže nebyl cestující v důsledku zpoždění nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.

12)              AMS jízdenku dálkové dopravy je možno vrátit bez udání důvodu do místenkové kanceláře, kde byla zakoupena nejpozději však 30 min. před odjezdem spoje dle jízdního řádu, přičemž bude vrácená cena snížená o smluvní penále ve výši 10% jízdného a cenu místenky.

13)              Jízdenku na mezinárodní linky (včetně AMS) lze vrátit u prodejce, který ji vystavil nebo u dopravce se srážkami z jízdného pro danou trasu ve výši 10% při vrácení více jak 48 hodin a 25% méně jak 48 hodin před odjezdem nejedná-li se o jízdenku s tarifem PROMO30FIX. Jízdenku s tarifem PROMO30FIX není možné stornovat (nevyužitá jízdenka v tarifu PROMO30FIX propadá bez nároku na náhradu). U obousměrných jízdenek nelze vrátit pouze cestu TAM. Jízdenky ztracené, nebo ukradené nebudou uhrazeny ani nahrazeny náhradní jízdenkou.

14)              Přeprava dětí do šesti let věku bez doprovodu cestujícího staršího 18 let není povolena. Děti se přepravují za cenu dle tarifu jednotlivých linek. Nárok na bezplatnou přepravu dítěte zaniká, jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, nebo bylo-li dítěti na žádost jeho doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení a nebo zaujímá-li cestující s dítětem 2 místa k sezení ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena.

15)              Přeprava dětských kočárků ve vozidle je vyloučena.

16)              Přeprava jízdních kol a lyží je možná pouze v případě složení a uzavření do obalu tak, že lze umístit do zavazadlového prostoru vzhledem k volnému prostoru a bez rizika poškození ostatních zavazadel. Přeprava jízdních kol a lyží uvnitř vozidla není povolena. Za přepravu se platí dle tarifu jednotlivých linek jako za nadlimitní zavazadlo.

17)              Přeprava zásilek je vyloučena. Přeprava zvířat je, kromě asistenčních psů, na mezinárodních linkách vyloučena. Na linkách dálkových a příměstských závisí přeprava zvířat na posouzení řidiče. Na linkách IDS se přeprava zvířat řídí dle příslušného předpisu.

18)              Přeprava zavazadel – cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která  vzhledem k rozměrům nebo hmotnosti lze bez obtíží přepravit za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy a nejsou ostatním cestujícím na obtíž. Zavazadla větší než 30x60x100cm a těžší než 20 kg se nepřepravují. Cestovní zavazadla s hodnotou vyšší než 4.000,-Kč se nepřepravují. Nepřepravují se zavazadla nebezpečného charakteru – nádoby se stlačeným plynem, kanystry s hořlavinami a výbušniny apod.Pověřená osoba (řidič) určí, zda a jak bude zavazadlo přepravováno. Dopravce neodpovídá za škody na ručních zavazadlech a na spoluzavazadlech. Cestující je při odbavení povinen nahlásit řidiči vozidla přepravu zavazadla, jehož hodnota překračuje 4.000.-Kč.Ruční zavazadlo je zavazadlo o max. rozměrech 20 x 30 x 40 cm. (vyhl.175/2000 Sb., § 20,) a může být přepravováno ve vozidle. Ruční zavazadlo se přepravuje bezplatně. Spoluzavazadlo je zavazadlo s rozměry většími než ruční zavazadlo či s hodnotou vyšší než 4.000,- Kč. Toto lze přepravovat ve vozidle v prostoru pro cestující dle provozních podmínek pouze s povolením posádky vozidla. Přeprava spoluzavazadla podléhá úhradě dovozného. Cestovní zavazadlo se přepravujeodděleně, přičemž je cestující povinen umožnit označení zavazadla. Přeprava cestovního zavazadla podléhá úhradě dovozného

19)              Poškození nebo ztrátu zavazadla je cestující povinen ohlásit ihned při výstupu a musí vyhotovit s řidičem písemný zápis, včetně uvedení vzniklé škody. Nejpozději do 10 dnů musí být společnosti do jejího sídla zaslána písemná zpráva o vznikle škodě včetně doložení její výše.

20)              Dopravce ručí za případnou škodu na cestovních zavazadlech do výše max. 4.000,- Kč při jednoznačném prokázání škody. Pokud cestující výši škody neprokáže má nárok na náhradu do výše max. 1.500 Kč.

21)              Vztahy mezi cestujícím a dopravcem upravuje § 18a zákona 111/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stejně jako vyhláška 175/2000 Sb.

22)              Vyloučeni z přepravy mohou být osoby vykazující známky podnapilosti či užití omamných a psychotropních látek a osoby, které pro nemoc, mimořádné znečištění oděvů nebo z jiných důvodů mohou být ostatním cestujícím na obtíž. Dopravce je dále oprávněn vyloučit z  přepravy osoby bez platné jízdenky, osoby, které ohrožují bezpečnost provozu a osoby které přes upozornění oprávněného pracovníka nedodržují ustanovení přepravního řádu. U mezinárodních linek mohou být vyloučeni cestující, kteří z důvodů nesplnění právních povinností pro překročení hranic jednotlivých států nebudou moci nastoupit k jízdě dle jízdního řádu. Cestující, který byl z  přepravy vyloučen, nemá  právo na vrácení jízdného.

23)              Cestující je povinen dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho i ostatních cestujících. Jestliže se cestující není schopen prokázat pověřené osobě platných jízdním dokladem zaplatí přirážku, nebo se musí prokázat osobními údaji, potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky.

24)              Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem, znečistí vozidlo nebo ruší klidnou přepravu cestujících nebo jinak obtěžuje cestující je povinen zaplatit přirážku k jízdnému ve výši 1.000,-Kč.

25)              Kontrolu výše uvedených skutečností může provádět řidič nebo jiná dopravcem pověřená osoba vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce.

26)              U některých linek mohou být na jízdním řádě uvedeny odlišnosti od těchto všeobecných přepravních podmínek. V ostatních případech platí ustanovení příslušných právních norem.

27)              Dopravce je povinen starat se ve spolupráci s cestujícími o jejich pohodlnou přepravu a zajišťovat bezpečnost cestujících a pořádek ve vozidle. Je povinen vyvinout veškeré úsilí k dodržování platných jízdních řádů. Na žádost cestujícího je  povinen  zpoždění delší 15 minut cestujícím písemně potvrdit v jeho cílové zastávce.

 Přepravní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2016