Zásady zpracování osobních údajů

 

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Tourbus, a.s. se sídlem: Zvonařka 2, Brno, 602 00, IČO:485 33 076 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1046.

Jak se na nás můžete obrátit?

Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese tourbus@tourbus.cz.

V případě, že chcete uplatnit svá práva, která vám dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů náleží, můžete učinit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku:

 1. datová zpráva na ID: csugqbr
 2. listovní psaní na adresu Tourbus, a.s., Zvonařka 2, Brno, 602 00 s úředně ověřeným podpisem
 3. e-mail na tourbus@tourbus.cz s připojeným elektronickým podpisem
 4. osobně doručit žádost na sekretariát na adrese Tourbus, a.s., Zvonařka 2, Brno, 602 00, kde bude ověřena Vaše totožnost

Pro vyhovění Vašim požadavkům však musíme ze všeho nejdříve ověřit, že žadatelem jste opravdu Vy. Jedině tak zabráníme zneužití Vašich osobních údajů třetí osobou, nevratné změně v osobních údajích nebo dokonce jejich ztrátě. Dokumenty proto musí být opatřeny Vaším zaručeným elektronickým podpisem v případě, že je nahráváte na web nebo zasíláte e-mailem. Zasíláte-li dokumenty e-mailem nebo datovou zprávou, uvádějte prosím vždy do předmětu zprávy popis „GDPR“.

Pokud práva uplatníte osobně v našem sídle bude pro ověření totožnosti požadováno pouze předložení Vašeho dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy.

Ačkoli Vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění Vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování Vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete Vy, dotážeme se Vás na další údaj/e.

Čím se při zpracování osobních údajů řídíme?

Vaše osobní údaje jsou ze strany společnosti Tourbus, a.s. zpracovávány pouze na základě a v rozsahu dovoleném nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy. Totéž platí i pro zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s pokyny společnosti Tourbus, a.s.

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze na základě legitimních účelů a právních titulů předpokládaných právními předpisy.

Předprodejní systém

Údaje: jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon (pouze v případě, když jej sami vyplníte )a  údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, využívaných slevách,  zpracováváme výhradně k těmto účelům:

 • – plnění přepravní smlouvy a kontroly oprávněnosti používání přepravních produktů
 • – zasílání informací o mimořádných událostech prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů a SMS zpráv
 • – uplatnění práv z přepravní smlouvy, zejména shromažďování podkladů za účelem kontroly a možnosti  objektivního posouzení oprávněnosti případného nevyužití (částečného nevyužití) služby ze strany zákazníka
 • – uchování daňových dokladů pro potřeby správy daní

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytně nutnou k danému účelu a v závislosti na Vámi využívané službě. V některých případech Vaše osobní údaje uchováváme, stanoví-li nám to právní předpisy.

Předprodejní systém

Zpracování osobních údajů ukončíme po ukončení Vaší registrace. Archivaci údajů uvedených na jízdních dokladech (daňových dokladů) však ukončíme po uplynutí 10 let od jejich vystavení. V případě, že účel zpracování pomine dříve, ukončíme zpracování Vašich údajů pro tento zaniklý účel i před koncem smluvního vztahu.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Abychom Vám mohli slušby poskytnout v klvalitě, na kterou jste zvyklí předáváme Vaše osobní údaje některým dalším subjektům. Pouze ale v nezbytné míře a dbáme přitom na to, aby údaje byly zabezpečené a zpracovávané v souladu s příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje poskytujeme výhradně:

– spráci našeho informačního systému

– předprodejní agentura, jejichž seznam naleznete zde

Osobní údaje mohou být poskytnuty i orgánům veřejné moci v případě, že je to nezbytné pro ochranu před vznikem nedůvodné újmy na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného, vyžadují-li to právní předpisy.

Jaká jsou Vaše práva?

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

Přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu Vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

Oprava osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. To např. znamená, že kdykoli změníte e-mail nebo telefonní číslo, vždy je ihned opravíme, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci. O změnách ve Vašich osobních údajích nás proto prosím vždy informujte.

Námitka proti zpracování

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě opravného zájmu a Vy se domníváte, že tento náš zájem není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování. Váš požadavek posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme. V případě námitky proti přímému marketingu zpracování ukončíme neprodleně.

Omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:

 • osobní údaje nejsou přesné
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete, abychom je vymazali
 • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv my je již nepotřebujeme
 • namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy budeme oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.

Výmaz osobních údajů

Máte právo na to „být zapomenut“, tedy právo na to, abychom vymazali veškeré Vaše osobní údaje, když již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování a my dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu).Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právními předpisy uložena taková povinnost.

Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu. Není-li však další zpracování nezbytné, vyhovíme Vaší žádosti neprodleně.

Přenositelnost

Máte právo „odnést si“ svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na Vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat.

Odvolat souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete jej jednoduše kdykoliv odvolat. Jakmile Vaše odvolání obdržíme, nebudeme již pro tyto účely Vaše osobní údaje zpracovávat.

Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčeni, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdy může být Vaše žádost odmítnuta či zpoplatněna?

Uplatnění jakéhokoli Vašeho práva uvedeného v kapitole „Jaká jsou Vaše práva“ je bezplatné.

Poskytnutí první kopie zpracovávaných osobních údajů v případě uplatnění práva na přístup je vždy bezplatné. Bezplatné je také každé další poskytnutí, které následuje po delším časovém úseku nebo ve chvíli, kdy je důvodné očekávat změny v údajích či jejich zpracování, nebo po každé takové změně.